Montesori mokytojo vaidmuo ir kvalifikacija

Pagrindinis M. Montessori pedagoginės sistemos metodais dirbančio mokytojo uždavinys yra skatinti prigimtinių vaiko galių sklaidą ir kurti ugdymo reikmėms pritaikytą aplinką. Mokytojas ne moko, o vadovauja vaiko saviugdai. Jis yra vaiko vidinės raidos stebėtojas, skatintojas ir vadovas. M. Montessori pedagoginėje sistemoje mokytoją iš dalies pavaduoja mokomoji medžiaga, kurioje yra numatyta klaidų kontrolė, sudaranti sąlygas kiekvieno vaiko saviugdai.


Montessori mokytojas turi turėti: mokslinę (specialią montesorinę), profesinę (pedagoginę psichologinę) ir vidinę kompetencijas.


Mokslinė (speciali montesorinė) mokytojo kompetencija:

 • Supranta vaiko fizinę, emocinę ir psichinę raidą;

 • Žino apie vaiko gebėjimus, raidos sutrikimų rūšis, ankstyvąją sutrikimų diagnostiką ir terapiją;

 • Siekia socialinės vaiko integracijos šeimoje ir mokykloje;

 • Geba stebėti individualią ugdytinio veiklą, pažangą;

 • Suvokia vaiko psichofizinės raidos ypatybes, atskleidžia jo prigimtines savybes.


Profesinė kompetencija:

 • Turi bendrųjų pedagoginių psichologinių bei M. Montessori pedagogikos teorinių bei praktinių žinių;

 • Žino kaip ruošti ugdymosi aplinką bei priemones ir pritaikyti kiekvieno amžiaus tarpsnio asmens ugdymo reikmėms;

 • Nusimano kaip ugdymo procese taikyti M. Montessori pedagoginės sistemos principus;

 • Laikosi tam tikrų taisyklių:

 • gerbti ugdytinio asmenybę ir elgtis su juo, kaip su sau lygiu, sukuriant bendradarbiavimo atmosferą;
 • neskubėti ugdytinio kritikuoti, bet pastebėti, paskatinti kad ir menkiausią pažangą, kūrybiškumo apraišką;
 • skatinti jį nebijoti suklysti, suprasti, kad praktikuojantis galima atrasti tikrą pažangos kelią;
 • atsargiai išreikšti savo nuomonę, leisti jam pačiam pasirinkti;
 • leisti ugdytiniui savarankiškai veikti, siekiant pasirinkto tikslo;
 • gerbti jo nuomonę, pageidavimus;
 • ne mokyti, bet drąsinti, vesti, padėti;
 • vengti skubotumo, gerbti individualų ugdymosi tempą;
 • suteikti galimybę pačiam pajusti, sužinoti, atrasti, sukurti.


Mokytojas, atlikdamas jungties tarp vaiko ir paruoštos ugdomosios aplinkos vaidmenį, turi gerai suprasti jos reikšmę vaiko asmenybės raidai, išmanyti ugdomojoje aplinkoje pateiktos medžiagos, priemonių paskirtį, mokėti tiksliai ir kvalifikuotai jomis naudotis, numatyti reikiamą priemonių kiekį, kad jų nestokotų arba nebūtų per daug, kurti estetišką aplinką, meniškas, metodiškas mokymosi priemones. Ugdomojoje aplinkoje mokytojas turi elgtis tyliai, būti dėmesingas, paslaugus vaiko pagalbininkas.


Montesori mokytojui būtinos asmeninės savybės:

 • Išmintis;

 • Kantrybė;

 • Savikontrolė;

 • Ramybė;

 • Teigiamas nusiteikimas.


Rengė: Sandra Virbašienė pagal „Montessori pedagogikos Lietuvoje samprata“ 2004-06-23.

Montesori mokytojo vaidmuo ir kvalifikacija

Gyvenimas per trumpas skraidyti plaštakėmis

2019 lapkričio 6 d. 11: 6
2019 m. lapkričio 21 d. 16 val. Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje-muziejuje (S. Daukanto g. 25, Kaunas) vyks knygos apie Domicelę Petrutytę pristatymas

Mokytojų kursai „IKIMOKYKLINIO UGDYMO MONTESSORI PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS“

2019 vasario 21 d. 15:27
Kviečiame visus pedagogus, norinčius patobulinti Montesori mokytojo kvalifikaciją dalyvauti kursuose. Registracija vyks www.semiplius.lt Kursai prasideda 2019 m. kovo 21 d.

Marijos Montessori ugdymo sistema XXI amžiuje

2019 sausio 25 d. 15:39
Marija Montessori kalbėjo apie savo ugdymo filosofiją kaip apie „ugdymą gyvenimui“.

LMA metodinė diena

2018 birželio 5 d. 14:40
Kviečiame visus Lietuvos M. Montessori asociacijos narius dalyvauti Lietuvos M. Montessori asociacijos metodinėje dienoje ,,Suaugęs dirba savo aplinkos gerinimui, vaikas – savęs tobulinimui. Geroji patirtis dirbant pagal M. Montessori metodą“

Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija

2018 gegužės 8 d. 8:36
Kviečiame į konferenciją

Kviečiame į Gerojo Ganytojo katechezę

2018 balandžio 6 d. 15:30
Birželio 25-30 dienomis, Kaune vyks GEROJO GANYTOJO KATECHEZĖS 1 dalies 1 lygio kursai

Kviečiame į tarptautinę konferenciją

2018 vasario 21 d. 8:58
Kovo 3-4 dienomis Latvijoje, Rygoje vyks tarptautinė konferencija "Montessori - ugdymas gyvenimui"

Tarptautiniai kursai "Visatos vaikai. Ugdymas pasakojant istorijas Didžiosios Marijos Montessori istorijos"

2018 vasario 8 d. 11:24
2018 m. vasario 15-19 dienomis Lietuvos švietimo istorijos muziejuje (Vytauto pr, 52, Kaune) vyks dr. Michael J. Dorer kursai.

Vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimas montesori mokykloje

2014 lapkričio 10 d. 18:49
Vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimo samprata, vaiko pasiekimų požymiai ir kriterijai,vertinimo procesas

Montesori mokytojo vaidmuo ir kvalifikacija

2014 lapkričio 10 d. 18:27
Pagrindinis M. Montessori pedagoginės sistemos metodais dirbančio mokytojo uždavinys yra skatinti prigimtinių vaiko galių sklaidą ir kurti ugdymo reikmėms pritaikytą aplinką. Mokytojas ne moko, o vadovauja vaiko saviugdai. Jis yra vaiko vidinės raidos stebėtojas, skatintojas ir vadovas. M. Montessori pedagoginėje sistemoje mokytoją iš dalies pavaduoja mokomoji medžiaga, kurioje yra numatyta klaidų kontrolė, sudaranti sąlygas kiekvieno vaiko saviugdai.

Dalyvavome seminare ,,Gerasis Ganytojas pagal M.Montessori“

2014 lapkričio 10 d. 10:43
Vasario 23 d. dalyvavome seminare ,,Gerasis Ganytojas pagal M.Montessori“, kurį organizavo Lietuvos M. Montessori asociacija, Kaune VšĮ mokykloje ,,Būk savimi“. Seminarą vedė viešnios iš JAV Marytė Kucinienė, Jane Wirengard, Loreto Wille.

Ikimokyklinio ugdymo Montessori pedagogų rengimas

2014 lapkričio 6 d. 13: 8
Programos turinys dėstomas žiemos, pavasario, vasaros, rudens ciklais. Ciklų trukmė savaitė laiko. Užsiėmimai vyksta Montesorinėse įstaigose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Mažeikiuose. Pirmaisiais metais teorinės paskaitos derinamos su auditoriniais praktiniais užsiėmimais. Antrieji metai skiriami savarankiškom studijom, praktiniam darbui su vaikais, vadovaujant mentoriui, dalyvaujant dėstytojui – praktikos vadovui ir praktiniams auditoriniams užsiėmimams, toliau tęsiamas teorinis kursas. Teorinėms paskaitoms skiriama 62 val., auditoriniams praktiniams 114 val., praktika val., savarankiškoms studijoms 105 val. Skiriamas laikas atsiskaitymui, savarankiško darbo pristatymui 40 val.

Tarptautinė konferencija ,,Vaikas – Dievo dovana“

2013 lapkričio 1 d. 20:58
Vasario 22 d. Kaune, Lietuvos švietimo istorijos muziejuje vyko tarptautinė konferencija ,,Vaikas – Dievo dovana“ , skirta montessori mokytojos Domicelės Petrutytės 100-osioms gimimo metinėms paminėti.

Lietuvos m. Montessori asociacijos kvietimas

2012 birželio 1 d. 13:27
2012 m. birželio 9 d. kviečiame visus Lietuvos M. Montessori asociacijos narius ir besidominčius Marijos Montessori pedagogika dalyvauti renginyje skirtame garbingoms Lietuvos mokytojoms - Marijai Varnienei, Domicelei Petrutytei ir Onutei Matulaitytei-Keturkienei.

Montesori mokytojo kompetencijų aprašas

2011 vasario 8 d. 13:32
M. Montessori pedagoginės filosofijos išmanymas, ugdomosios aplinkos kūrimas, ugdomojo proceso planavimas ir organizavimas

Konferencija „M. Montessori metodo reikšmė vaiko kompetencijų ugdymui(si)“

2009 balandžio 5 d. 10:56
Lietuvos marijos montessori asociacija, tarptautinė vaiko vystymosi reabilitacijos akademija, kauno miesto pedagogų kvalifikacijos centras, kauno apskrities pedagoginis muziejus, organizuoja konferenciją „m. Montessori metodo reikšmė vaiko kompetencijų ugdymui(si)“, skirtą lietuvos ikimokyklinių, priešmokyklinių ir pradinių klasių mokytojams ir tėvams.